Onze Huurvoorwaarden

De navolgende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Move it Car Rental, gevestigd te Curacao, verder te noemen: MICR , en de op het huurcontract genoemde huurder.

Minimale leeftijd huurder en/of bestuurder 25 jaar!

1. Huurder is gehouden de auto te retourneren op de op het huurcontract vermelde retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van de gevolgen van normale slijtage) met alle bij de auto verstrekte accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), (kenteken)papieren en overige documenten en de sleutels. Indien na van MICR verkregen toestemming de auto buiten de openingstijden van MICR, dan wel - binnen of buiten voornoemde openingstijden - elders wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan de auto of vermissing daarvan, voor de kosten van parkeren en voor de kosten genoemd in art. 4 van deze voorwaarden, voort totdat MICR de auto in ontvangst heeft genomen en deze heeft geinspecteerd. Indien huurder de auto na het einde van de huurovereenkomst niet op de overeengekomen plaats afgeeft, duurt de verplichting tot betaling van huur onverminderd voort, en is huurder daarenboven een toeslag van Euro 75,00 per dag verschuldigd. Voorts vervallen in dat geval alle contractuele beperkingen van aansprakelijkheid van huurder. Het hier bepaalde is ook van toepassing als de auto niet door huurder wordt afgegeven in verband met justitiele en/of andere gerechtelijke inbeslagneming en MICR van een dergelijke inbeslagneming geen verwijt kan worden gemaakt.

2. Het is huurder niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
a. voor een met de wet strijdig doel;
b. voor het geven van onderricht;
c. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
d. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van het land waar de auto door huurder wordt gebruikt;
e. voor het deelnemen aan autoraces, rally's of andere sportritten c.q puzzelritten;
f. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beinvloeden;
h. door een bestuurder van wie de leeftijd niet tenminste 25 jaar is;
i. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
j. door een bestuurder die niet als huurder of als bestuurder op het huurcontract genoemd is.

3. Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van huurder had.

4. Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiele) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.

5. Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten. Voorts dient de huurder er te allen tijde op toe te zien dat de auto van voldoende olie en koelvloeistof is voorzien en dat de bandenspanning correct is. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof. Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van MICR, indien zijdens MICR toestemming aan huurder voor onderhoud is verstrekt. Huurder is gerechtigd dringend onderhoud, waarbij redelijkerwijs de voorafgaande toestemming van MICR niet kan worden afgewacht, te doen verrichten voor rekening van MICR, tot een maximum van Euro 150,-. Eventuele onderhoudskosten worden slechts dan door MICR vergoed indien door huurder gespecificeerde rekeningen en bewijs van betaling aan MICR worden overgelegd.

6. Ingeval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of inbeslagneming door justitiele autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht MICR hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van MICR) heeft plaatsgevonden.

7. Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
a. MICR zo spoedig mogelijk van ieder ongeval op de hoogte te stellen;
b. onmiddellijk Curacao Road Service en/of politie te waarschuwen;
c. het schadeformuler terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;
d. zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
e. de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;
f. MICR alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder, naast mogelijk schadevergoeding, een vergoeding voor extra administratiekosten verschuldigd zijn.

8. Indien geen All risk is overeengekomen, is huurder aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van beschadiging of vermissing van de auto (waaronder ook wordt verstaan bedrijfsschade) ontstaan of veroorzaakt, op elke wijze dan ook, tussen het moment van afgifte van de auto aan de huurder of bestuurder en het moment van terugverkrijging door MICR. 

Indien wel All Risk is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor de schade waarop de afkoop betrekking heeft, per schadegeval beperkt tot het daarvoor geldende eigen risico. 

9. Met betrekking tot de auto is geen ongevallen-inzittenden verzekering afgesloten.

10. Indien de kilometerteller defect raakt, dient huurder MICR daarvan terstond in kennis te stellen.

11. Huurder is gehouden voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen en verklaringen om goederen in de auto te vervoeren.

12. MICR is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien zij bij het aangaan van de huurovereenkomst deze gebreken kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden niet van haar zijn te vergen. In andere gevallen van gebrekkigheid kan MICR de huurovereenkomst ontbinden.

Huurder heeft in geval van gebreken slechts recht op vermindering van de huurprijs indien MICR dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

In geval van een gebrek heeft huurder slechts recht op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien MICR dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Alleen een gebrek in technische zin aan de auto zelf kan tussen MICR en huurder als een gebrek gelden.

13. Huurder is verplicht, zonder dat compensatie met een tegenvordering is toegestaan, op eerste verzoek van MICR onmiddellijk de volgende bedragen te voldoen:
a. de vergoeding voor de tijdsduur van de huur, waarbij een huurdag gelijk staat aan 24 uur, de eventuele verzekeringen en toeslagen.
b. de kosten van brandstof en evt. tanktoeslag voor het aanvullen van de brandstof, indien de brandstoftank van de auto met minder inhoud dan aan huurder is verstrekt, wordt teruggebracht.
c. alle overige uit deze huurovereenkomst en uit de wet voortvloeiende kosten/vergoedingen.

14. MICR is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheid en/of autorisatie op de credit card te verlangen alvorens een huurovereenkomst te sluiten c.q. te verlengen. Ingeval betaling van het aan MICR verschuldigde geschiedt middels credit card, machtigt huurder MICR, door ondertekening van de huurovereenkomst, alle vergoedingen als bedoeld in artikel 13 via de betreffende credit card organisatie te doen incasseren. Indien afrekening plaatsvindt in vreemde valuta, zal dit geschieden door MICR aan de hand van de door MICR vast gestelde omrekeningskoers.

15. Huurder is van rechtswege in verzuim indien niet wordt voldaan aan (een van) de in artikel 13 genoemde betalingsverplichting(en). Alsdan is huurder zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Tevens is huurder alsdan buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 125,--, onverminderd het recht van MICR meerdere, werkelijk gemaakte, kosten te vorderen.

16. MICR is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beeindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een van zijn verplichtingen niet, niet geheel, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van de huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van de auto, dan wel bij beslag op de auto, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee MICR bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat, ware MICR hiervan op de hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder machtigt bij deze MICR of door MICR aangewezen personen te controleren waar het voertuig zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat de auto door MICR is teruggenomen, behoudt MICR alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

17. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van MICR, is aansprakelijkheid van MICR voor andere tekortkomingen dan omschreven in artikel 12, beperkt tot het bedrag aan huur dat huurder bij juiste nakoming van MICR zou dienen te betalen.

18. Slechts met schriftelijke toestemming van MICR kan van de bepalingen van deze overeenkomst worden afgeweken. 

19. Ingeval 1 of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

20. a. MICR bewaart en gebruikt persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst.
b. Huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om toezending van de gegevens zoals MICR die geregistreerd heeft of om daarin inzage te mogen nemen. Huurder kan MICR verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering van bepaalde gegevens. MICR zal overeenkomstig de wettelijke vereisten op een dergelijk verzoek reageren.
c. MICR kan de gegevens van huurder gebruiken ten behoeve van toezending van informatie over producten en diensten van MICR en van andere bedrijven. MICR kan de gegevens voor dat doel ook aan andere bedrijven ter beschikking stellen. Huurder kan tegen voormeld gebruik respectievelijk tegen voormelde terbeschikkingstelling aan anderen verzet instellen, welk verzet zal worden gehonoreerd. 

21. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Indien de totale huurperiode langer dan 30 aansluitende dagen is, zal voor iedere 30 dagen een aparte huurovereenkomst worden opgemaakt die door de huurder niet behoeft te worden ondertekend maar die is gebaseerd op de voorwaarden van het originele huurcontract. 
Geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Antilliaans recht en zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Curacao, tenzij huurder, indien hij natuurlijk persoon is en de auto niet in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft gehuurd, binnen een maand nadat MICR zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.


22. Tenzij huurder kennis heeft gegeven van wijziging van zijn woonplaats, wordt huurder geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door huurder bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.

23. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

24. Het is huurder verboden de auto aan een ander dan de op het huurcontract genoemde bestuurder ter beschikking te stellen.

25. Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de All-Risk verzekering. Het vervangen van banden dient te gebeuren in het bij zijn van de verhuurder.

26. Jeep Rental: Huurder mag verwijderbare plastick delen van de kap welke verbonden zijn met een ritssluiting  losmaken maar schade door verlies van 1 of meerder plastick delen valt niet onder de All-Risk verzekering. Het hele dak mag/kan opgeklapt worden maar dient bij (mogelijke) regen afgeloten te worden. Water schade veroorzaakt door regen (of anderzinds) door het niet (tijdig) afsluiten van de kap en de daardoor ontstaande schade valt niet onder de All-Risk verzekering en zal op de huurder verhaald worden.

27. Betalings voorwaarden:

Bij aankomst (dus bij ondertekening van het huurcontract) vragen wij Euro 200,- borg en  het afgesproken (resterende) huur bedrag contant. We accepteren Euro's US dollars en Antilliaanse guldens. U kunt eventueel ook van te voren het huurbedrag en de borg overschrijven op onze Ned. ING rekening als U niet met kontant geld wilt reizen, wij sturen dan via e-mail gelijk een bevestiging. U kunt eventueel pinnen op luchthaven Hato. Wij accepteren ook creditkaarten echter er is een bank toeslag van 5%.